Podmienky použitia

Vstup na túto webstránku a použitie informácií z nej sa riadi týmito Podmienkami použitia. Pozorne si ich prečítajte. Pokiaľ i naďalej zotrváte na tejto webstránke a navštívite jej podstránky, týmto akceptujete a súhlasíte s Podmienkami použitia.

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke sú poskytované v súlade s rozhodnutiami írskej vlády a podliehajú írskym zákonom. Írske súdy majú výhradné rozhodovacie právo vo všetkých sporoch vyplývajúcich z alebo súvisiacich s Podmienkami použitia tejto webstránky, informáciami v nej obsiahnutých alebo použitím týchto informácií. Preto budú akékoľvek spory tohto druhu rozhodnuté podľa zákonov Írskej republiky. Informácie z tejto webstránky nie sú poskytované a nemali by byť použité v žiadnom štáte alebo jurisdikcii, kde je prístup alebo použitie takýchto informácií zakázané, či už vo formáte, v akom sú prezentované na webstránke alebo akokoľvek inak. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o legálnosti použitia tejto webstránky, nemali by ste pokračovať ďalej a radšej ihneď opustiť stránku. Intesa Sanpaolo Life nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie alebo prezeranie stránky, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi a nariadeniami krajiny, v ktorej ste rezidentom, sídlite v nej alebo sa v nej nachádzate. 

O poistenie sa nedá požiadať online, keďže Intesa Sanpaolo Life neposkytuje možnosť online predaja. Namiesto toho vám odporúčame kontaktovať sprostredkovateľa uvedeného na webstránke, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

Informácie na webstránke neposkytujú odporúčanie, pozvanie zakúpiť, ponuku predávať alebo získavať investície, finančné alebo poistné služby spoločnosti Intesa Sanpaolo Life alebo žiadneho iného prispievateľa alebo elektronického odkazu z tejto webstránky. Intesa Sanpaolo Life si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášky alebo zrušiť akékoľvek transakcie zadané neoprávnenou osobou.

Pokiaľ sa rozhodnete požiadať o akékoľvek poistenie, mali by ste si pozorne prečítať priložené informácie ešte predtým, než sa obrátite na sprostredkovateľa. Prosím, berte na vedomie, že hodnota investície môže tak rásť ako aj klesať. Predchádzajúce výsledky nie sú zárukou návratnosti investícií ani budúcich ziskov, nakoľko tie závisia od budúcej výkonnosti investícií.

Po prijatí úplneho a podpísaného návrhu poistnej zmluvy vrátane akýchkoľvek iných požadovaných a poskytnutých informácií a za predpokladu, že váš návrh poistnej zmluvy bol prijatý spoločnosťou Intesa Sanpaolo Life a požadované poistné bolo prijaté spoločnosťou Intesa Sanpaolo Life, vám bude zaslané potvrdenie. Následne poistenie nadobudne platnosť. Aj napriek starostlivej príprave informácií obsiahnutých na tejto webstránke treba poznamenať, že majú všeobecný charakter a užívatelia by sa na ne nemali úplne spoliehať v konkrétnych prípadoch bez konzultácie s profesionálom vo finančnej, poistnej, investičnej alebo inej oblasti. Spoločnosť má právo zmeniť alebo aktualizovať obsah webstránky a urobiť tak bez upozornenia. Žiaden člen Intesa Sanpaolo Life (alebo žiadna iná osoba súvisiaca s vývojom a údržbou webstránky) nenesie žiadnu zodpovednosť, ani neručí (priamo alebo nepriamo) za analýzy alebo informácie obsiahnuté na tejto webstránke a za ich úplnosť, načasovanosť, použiteľnosť, vhodnosť, spoľahlivosť a presnosť.

Riziko vyplývajúce z použitie takýchto informácií je znášané užívateľom. Intesa Sanpaolo Life nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu akéhokoľvek charakteru vrátane, ale nielen straty zisku, hodnoty spoločnosti alebo akéhokoľvek typu finančnej, peňažnej, priamej, nepriamej či následnej škody, akokoľvek vyplývajúcej buď z nedbanlivosti, porušenia zmluvy alebo iných povinností dôsledkom:

(i) používania tejto webstránky vrátane, ale nielen akéhokoľvek elektronickej pošty a internetovej komunikácie z neho vyplývajúcej počas alebo následkom používania; a/alebo

(ii) spoliehania sa na informácie obsiahnuté v tejto webstránke, či už  a) stiahnuté alebo nie, b) autorizované alebo nie.

Intesa Sanpaolo Life si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo odoprieť vstup na webstránku bez ohlásenia kedykoľvek a nenesie žiadnu zodpovednosť za nepretržité fungovanie podstránok a webstránky. Žiaden člen Intesa Sanpaolo Life (alebo osoba pracujúca na vývoji alebo údržbe webstránky) neručí za to, že stránka je bez chýb a nedostatkov, a že nemôže byť napadnutá vírusmi, inými formami škodlivých alebo zákerných programov, komponentov alebo makier.

Do korešpondencie alebo informácií preposielaných cez internet môže zasiahnuť tretia osoba, a preto by mali byť nezávisle overované. Pokiaľ nemáte istotu s bezpečnosťou technológie/šifrovania, nemali by ste odosielať dáta cez internet. Intesa Sanpaolo Life negarantuje ochranu alebo dôveryhodnosť vašich informácií preposielaných cez internet. Vašim vstupom na túto webstránku a využívaním služieb/informácií prístupných na/prostredníctvom nej, ste v zmysle týchto Podmienok použitia akceptovali, že elektronická pošta a internetová komunikácia môže byť zasiahnutá treťou osobou, a tak môže byť narušená jej dôveryhodnosť. Za akýchkoľvek okolností je použitie tejto webstránky na vaše vlastné riziko.

Intesa Sanpaolo Life bude uchovávať a používať vaše osobné dáta spôsobom, aký je stanovený vo Vyhlásení o ochrane súkromia. Napriek tomu, v prípade rozporu Vyhlásenia o ochrane súkromia a Podmienok použitia, majú prednosť Podmienky použitia.

Táto webstránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webstránky, ktoré nie sú spravované spoločnosťou Intesa Sanpaolo Life. Intesa Sanpaolo Life nepotvrdzuje ani nedeklaruje spoľahlivosť, presnosť ani kvalitu akýchkoľvek informácií, tovarov, služieb alebo produktov zobrazených alebo propagovaných na takýchto webstránkach. Žiaden člen Intesa Sanpaolo Life nie je a nebude (alebo nemieni byť) zmluvnou stranou, s ktorou môžete vstúpiť do vzťahu s dodávateľmi takýchto tovarov, služieb alebo produktov. Tiež vás upozorňujeme, že pri použití týchto webstránok sa na vás vzťahujú odlišné Podmienky použitia. Intesa Sanpaolo Life sa týmto zrieka akejkoľvek a všetkej zodpovednosti za obsah takýchto webstránok a akúkoľvek stratu alebo škodu akejkoľvek povahy, ktorú môžete utrpieť ako dôsledok: 

(a) vstupu na takéto webstránky alebo ich použitia; alebo

(b) získavaním alebo využívaním akýchkoľvek alebo všetkých tovarov, služieb alebo produktov propagovaných alebo dostupných na takýchto webstránkach a/alebo prostredníctvom nich. Použitie takýchto webstránok je na vaše vlastné riziko.

Žiadna tretia osoba nemá právo vytvoriť odkaz z inej webstránky na túto webstránku bez predošlého písomného súhlasu Intesa Sanpaolo Life (ktorého súhlas, ak bolo schválené, môže byť kedykoľvek odvolaný bez udania dôvodu). Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nesmú byť kopírované, prenášané, pozmenené ani reprodukované v žiadnej forme bez predošlého súhlasu Intesa Sanpaolo Life. Intesa Sanpaolo Life a jej osoby udeľujúce licenciu si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva na obsah webstránky. 

Tieto Podmienky použitia sa vzťahujú, podliehajúc nevyhnutným zmenám, aj na pokus o prístup na webstránku a pokus o použitie informácií z nej. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Podmienok použitia budú považované za nevymožiteľné alebo neplatné, budú takéto ustanovenia ukončené a zostávajúce ustanovenia sú vykonateľné v plnom rozsahu, prípustnom právnymi predpismi Írskej republiky.

Na tejto webstránke a v týchto Podmienkach použitia sa Intesa Sanpaolo Life dac označuje ako Intesa Sanpaolo Life, a/alebo „my“.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov V Intesa Sanpaolo Life sme zaviazaní zaistiť bezpečnosť a súkromie vašich informácií.Rozumieme, že pre vás ako zákazníka alebo návštevníka webstránky Intesa Sanpaolo Life, je dôležité súkromie a bezpečnosť vašich dôverných informácií.Cieľom nášho Vyhlásenia o o ochrane osobných údajov je podčiarknuť praktiky, postupy a skúsenosti spoločnosti Intesa Sanpaolo Life v tejto oblasti. 

PROSÍM BERTE NA VEDOMIE, že toto Vyhlásenie o o ochrane osobných údajov podlieha Podmienkam použitia webstránky Intesa Sanpaolo Life. Odporúčame, aby ste si prečítali Podmienky použitia. Pokiaľ sa objavia rozdiely v Podmienkach použitia a týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, majú prednosť Podmienky použitia.
Spoločnosť má právo meniť obsah Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a urobiť tak bez upozornenia.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME 

Počas prehliadania našej webstránky, náš server nezhromažďuje vaše osobné informácie, ale informácie o vašej návšteve. Zhromažďujeme a monitorujeme štatistické informácie ako napríklad:

  • Počet ľudí, ktorí navštívili našu webstránku

  • Dátum a čas ich návštevy

  • Počet zobrazených podstránok

  • Čas strávený na podstránkach 

  • Najpopulárnejšie sekcie webstránky

Tieto informácie sú anonymné a nebudú použité na identifikáciu návštevníkov. Takto, napríklad, môžeme zistiť, že v konkrétny deň navštívilo webstránku tisíc návštevíkov. Napriek tomu nevieme nič o e-mailových adresách alebo iných osobných informáciách týchto návštevníkov. Takýto zber informácií zodpovedá našim bežným pracovným postupom.

POUŽITIE „COOKIES“ 

Cookie je informácia malého rozsahu, ktorú si webstránka ukladá, a tak umožňuje spoločnosti zhromažďovať štatistické informácie. Táto technológia nezhromažďuje informácie, ktoré identifikujú jednotlivých návštevníkov webstránky. Webstránka www.intesasanpaololife.ie používa cookies iba na zber štatistických dát o počte jednotlivých užívateľoch, ktorí navštívia webstránku, čo neohrozuje dôvernosť, anonymitu a bezpečnosť vašich osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ

www.intesasanpaololife.ie rešpektujeme dôležitosť vášho súkromia a dôveryhodnosť vašich informácií. Bezpečnosť vašich informácií je našou najvyššou prioritou. Našim cieľom je ochrániť ich na internete rovnakým spôsobom ako naše bežné obchodné informácie.

Napriek tomu nie je v našich silách zaručiť bezpečnosť e-mailového konta bežne určeného pre verejnosť. Preto nemôžeme garantovať, že akýkoľvek e-mail alebo jeho obsah bude doručený v dohodnutom čase ak vôbec, príde od domnelého odosielateľa a nebol zachytený treťou osobou, a teda nijak odlišný od pôvodne odoslanej verzie.
Dôsledkom toho je, že Intesa Sanpaolo Life nemôže garantovať ochranu a dôveryhodnosť vašich informácií, ktoré sú odosielané cez internet.

INTERNETOVÉ PODVODY

Viacero finančných organizácií a ich zákazníkov bolo v poslednej dobe terčom falošných e-mailov, ktoré sú rozosielané s cieľom zozbierať informácie o účtoch, uzatvorených zmluvách a iných údajoch zákazníkov. Niektoré z týchto e-mailov podporovali a umožňovali kontakt s falošnými webstránkami, ktoré predstierali, že sú webstránkami relevantných finančných organizácií. Tento typ internetového podvodu nie je veľmi rozšírený, avšak chceli by sme vám odporučiť, aby ste pri zadávaní vašich osobných údajov boli vždy opatrní.

HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIA

Niektoré časti tejto webstránky môžu obsahovať hypertextové odkazy k webstránkam, ktoré nie sú v správe spoločnosti Intesa Sanpaolo Life. Upozorňujeme vás, že tieto webstránky majú odlišné podmienky používania. Navyše takéto webstránky nemusia dosahovať bezpečnostný štandard ochrany súkromia, aký zabezpečuje Intesa Sanpaolo Life.