OZNÁMENIE K OCHRANE ÚDAJOV

Dôkladne si prečítajte nasledujúce, aby ste porozumeli tomu, ako používame osobné údaje zhromaždené cez túto webovú stránku.

Toto Oznámenie k ochrane údajov má zaistiť, aby ste boli oboznámení s tým, ktoré osobné údaje zhromažďuje cez túto webovú stránku spoločnosť Intesa Sanpaolo Life dac (Intesa, my, nás, naše), čo je spoločnosť podľa írskych právnych predpisov oprávnená na poisťovaciu činnosť a regulovaná Centrálnou bankou Írska, írske registračné číslo spoločnosti č. 284248, so zaregistrovanou adresou 1st Floor, International House, 3 Harbourmaster Place - IFSC, Dublin D01 K8F1, Írsko, a s tým, ako dané údaje využívame ako kontrolór dát.

 

Otázky alebo sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi a chcete podať sťažnosť, prípadne jednoducho potrebujete ďalšie informácie o spôsobe využívania vašich údajov, obráťte sa na nás na adrese:

 

Data Protection Officer
Intesa Sanpaolo Life dac
1st Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
Dublin D01 K8F1
Írsko

alebo

Email: dpo@intesasanpaololife.ie

 

Prečítajte si dôkladne nasledujúce, aby ste porozumeli tomu, ako používame vaše osobné údaje.

 

Rozsah

Toto Oznámenie k ochrane údajov (spolu s našimi Zásadami používania súborov cookie  sa týka všetkých údajov o vás, ktoré sú zhromažďované, udržiavané, prenášané, ukladané, ponechávané alebo inak používané (tzn. spracovávané) spoločnosťou Intesa prostredníctvom našej webovej stránky www.intesasanpaololife.ie, napríklad, keď využívate našu funkciu odozvy/dopytu v časti „Contaktné Údaje“ na našej webovej stránke.

Toto Oznámenie k ochrane údajov predstavuje zásady, podľa ktorých získavame, používame, spracovávame a odtajňujeme akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás zhromaždíme. Vaše osobné údaje využívame výhradne na ďalej uvedené účely a daným spôsobom, ktoré opisujú kroky, ktoré podnikneme na zaistenie nášho spracovania vašich osobných údajov v súlade s Všeobecnou smernicou o ochrane údajov ((EÚ) 2016/679) (GDPR) a všetkých vykonávacích predpisov (Legislatíva ochrany údajov).

 

Zmeny v tomto Oznámení k ochrane údajov

Toto Oznámenie k ochrane údajov bolo aktualizované v máji 2018. Ako v ktorejkoľvek inej firme, aj naša sa časom mení, a s ňou aj spôsob, akým používame a chránime vaše osobné údaje. Možno bude preto potrebné vykonať zmeny v tomto Oznámení k ochrane údajov, hoci to nezníži vaše práva ani úroveň ochrany, ktorú uplatňujeme na vaše osobné údaje. Najaktuálnejšie Oznámenie k ochrane údajov bude vždy uverejnené na našej Webovej stránke.

 

Čo sú osobné údaje?

„Osobné údaje“ sú definované ako akékoľvek údaje súvisiace so živou osobou, ktorú možno z daných údajov identifikovať priamo, prípadne nepriamo v spojitosti s inými údajmi.

 

Ktoré osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom tejto Webovej stránky?

Zhromažďujeme a uchovávame niektoré alebo všetky nasledujúce typy osobných údajov vo vzťahu k vám:

 • podrobnosti o kontakte/identifikácii vrátane vášho mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla;

 • adresy internetového protokolu (IP) alebo doménové názvy počítačov využívaných používateľmi na pripojenie k našej webovej stránke;

 • záznam Uniform Resource Identifier (URI) požadovaných prostriedkov;

 • čas požiadavky;

 • spôsob využitý na odoslanie požiadavky na server;

 • veľkosť súboru získaného v odpovedi;

 • číslo kódu označujúceho stav odpovede danej serverom (úspešné, chyba atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a počítačovým prostredím používateľa;

 • záznamy vašej e-mailovej komunikácie s nami;

 • informácie týkajúce sa vášho používania internetu, ako sú napríklad predvoľby a záujmy, ktoré môžeme získavať od tretej strany, napríklad od spoločnosti Google a prostredníctvom použitia súborov cookie.

 

Súbory cookie

Môžeme tiež pomocou sledovacích technológií (napr. súbormi cookie) na našej Webovej stránke získavať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu.

 

Čo sú IP adresy?

Keď váš webový prehľadávač alebo e-mailová aplikácia požiadajú webovú stránku alebo e-mail z iného počítača na internete, automaticky je tomuto počítaču priradená adresa, na ktorú sa majú odosielať informácie. Tú nazývame ako „IP adresa“ vášho počítača. (IP je skratka pre „Internetový protokol“.) Väčšina používateľov, ktorí majú prístup na internet pomocou vytáčaného poskytovateľa internetových služieb (ISP), bude mať IP adresu pri každom prihlásení inú. Počítačové systémy a softvérové programy, ktoré sa používajú pri prístupe na našu webovú stránku, získavajú na dobu trvania pripojenia vašu IP adresu.

IP adresy prijímame od všetkých používateľov, pretože tento údaj je automaticky hlásený vaším prehľadávačom pri každom prezeraní webovej stránky. IP adresy neukladáme v centrálnej databáze. Sú len zaznamenávané v súboroch denníka, ktoré nie sú priradené k vášmu kontu.

 

Účel a právny základ spracovávania

Budeme uchovávať, spracovávať a odtajňovať osobné údaje, ktoré ste poskytli na nasledujúce účely:

Kategória osobných údajov

Účel spracovávania

Právny základ spracovávania

 • Meno, adresa,

 • e-mailová adresa a telefónne číslo<0};

 • Informácie súvisiace so sťažnosťami, ktoré ste odoslali;

 • Záznamy vašej

 • e-mailovej komunikácie s nami;

 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie<0}.

 • Vyšetrenie a reakcia na otázky/sťažnosti od osôb, zákazníkov, obchodných partnerov a regulačných orgánov;

 • Zabezpečenie toho, aby bol obsah na našej Webovej stránke prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás a pre váš počítač;

 • Odpovedanie na vaše žiadosti o informácie, odozvu a inú komunikáciu alebo korešpondenciu, ktorú ste nám odoslali;

 • Zisťovanie vašich záujmov a vylepšovanie našich produktov, služieb a webovej stránky;

 • Oznamovanie zmien na Webovej stránke, v našich službách, produktoch alebo zásadách;

 

Toto využitie vašich údajov je nevyhnutné pre náš legitímny obchodný záujem na riadení našej činnosti vrátane administratívneho, zákazníckeho a riadiaceho účelu, a to aj vo vzťahu k 3 nežiaducim udalostiam, ktoré sa vyskytli v súvislosti s našimi produktmi, za predpokladu, že naše podnikateľské záujmy nie sú nahradené vašim záujmom.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE MÁTE PRÁVA K OBJEKTU NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ SPRACOVÁVANÉ PRE NAŠE LEGITÍMNE ZÁUJMY.

 

Ako vyššie

 • Súlad s našimi predpismi, zákonmi a požiadavkami odvetvia;

 • Vykonávanie nášho práva na obhajobu, reakciu alebo vedenie súdneho konania alebo vyšetrovanie sťažností na produkty.

Toto používanie vašich údajov je nevyhnutné, aby sme dodržali všetky zákonné alebo regulačné povinnosti.

Kategória osobných údajov

 • Meno, adresa,

 • e-mailová adresa a telefónne číslo<0};

 • Informácie súvisiace so sťažnosťami, ktoré ste odoslali;

 • Záznamy vašej

 • e-mailovej komunikácie s nami;

 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie<0}.

Účel spracovávania

 • Vyšetrenie a reakcia na otázky/sťažnosti od osôb, zákazníkov, obchodných partnerov a regulačných orgánov;

 • Zabezpečenie toho, aby bol obsah na našej Webovej stránke prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás a pre váš počítač;

 • Odpovedanie na vaše žiadosti o informácie, odozvu a inú komunikáciu alebo korešpondenciu, ktorú ste nám odoslali;

 • Zisťovanie vašich záujmov a vylepšovanie našich produktov, služieb a webovej stránky;

 • Oznamovanie zmien na Webovej stránke, v našich službách, produktoch alebo zásadách;

Právny základ spracovávania

Toto využitie vašich údajov je nevyhnutné pre náš legitímny obchodný záujem na riadení našej činnosti vrátane administratívneho, zákazníckeho a riadiaceho účelu, a to aj vo vzťahu k 3 nežiaducim udalostiam, ktoré sa vyskytli v súvislosti s našimi produktmi, za predpokladu, že naše podnikateľské záujmy nie sú nahradené vašim záujmom.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE MÁTE PRÁVA K OBJEKTU NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SÚ SPRACOVÁVANÉ PRE NAŠE LEGITÍMNE ZÁUJMY.

 

 

Kategória osobných údajov

 • Meno, adresa,

 • e-mailová adresa a telefónne číslo<0};

 • Informácie súvisiace so sťažnosťami, ktoré ste odoslali;

 • Záznamy vašej

 • e-mailovej komunikácie s nami;

 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie<0}.

Účel spracovávania

 • Súlad s našimi predpismi, zákonmi a požiadavkami odvetvia;

 • Vykonávanie nášho práva na obhajobu, reakciu alebo vedenie súdneho konania alebo vyšetrovanie sťažností na produkty.

Právny základ spracovávania

Toto používanie vašich údajov je nevyhnutné, aby sme dodržali všetky zákonné alebo regulačné povinnosti.Poskytnutie vašich osobných údajov nie je povinnou ani zmluvnou požiadavkou a môžete odmietnuť ich zverejnenie. Majte však na pamäti, že ak nám neposkytnete vaše osobné údaje, vašu žiadosť nebudeme môcť spracovať.

 

Príjemcovia vašich osobných údajov

Zvyčajne zverejňujeme vaše osobné údaje členom našej podnikovej skupiny, okrem iného z nasledujúcich dôvodov: s cieľom spúšťať globálne procesy, vykonávať skupinové výkazníctvo alebo prijímať rozhodnutia o podnikaní, Webovej stránke a/alebo našich produktoch.

Bude tiež z času na čas nevyhnutné, aby sme vaše osobné údaje sprístupnili tretej strane alebo zástupcom, okrem iného nasledujúcim:

 • Dodávatelia, poskytovatelia služieb a iné tretie strany, ktoré používame na podporu nášho podnikania a ktoré vykonávajú naše špecifické služby v našom mene

 • Súdy, ministerstvá a/alebo agentúry a regulačné orgány, ktorým sme povinní odtajniť informácie

 • Právnici

Vopred vás budeme informovať, ak budeme chcieť ďalej spracovávať alebo zverejňovať vaše osobné údaje na iný účel ako na účely uvedené v tomto Oznámení k ochrane údajov. Podnikneme všetky primerané kroky, ako to vyžaduje zákon, aby sme zabezpečili bezpečnosť, súkromie a integritu takýchto údajov a informácií, a v prípade potreby uzavreli zmluvy s takýmito tretími stranami na ochranu súkromia a integrity takýchto údajov a akýchkoľvek poskytnutých informácií.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo Európskej únie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov, vaše Osobné údaje spracováva spoločnosť na území Európskej únie a nie sú zverejňované. Ak je to potrebné z technických alebo prevádzkových dôvodov, spoločnosť si vyhradzuje právo preniesť vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie, pre ktoré existujú rozhodnutia o „primeranosti“ Európskej komisie, ktoré sú nariadením založené na primeraných zárukách alebo špecifických výnimkách.

Ak potrebujete získať informácie týkajúce sa týchto bezpečnostných opatrení, obráťte sa na nás na adrese dpo@intesasanpaololife.ie.

 

Zachovanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účely poskytnutia prístupu k našej Webovej stránke a súvisiacim službám; ako to vyžaduje zákon, a na výkon alebo obranu akýchkoľvek právnych nárokov.

Vaše údaje budeme uchovávať dlhšie počas obdobia, ktoré je potrebné na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností a predpokladané obdobie v rámci našich pravidiel uchovávania záznamov. (Pozrite obdobie uchovávania v našich Zásadách používania súborov cookie).

 

Vaše práva k údajom

Ako zainteresovaná stranu môžete voči kontrolórovi kedykoľvek uplatniť práva stanovené nižšie uvedeným Nariadením písomnou žiadosťou na e-mailovú adresu dpo@intesasanpaololife.ie , prípadne poštou na adresu Intesa Sanpaolo Life dac, 1st Floor, International House, 3, Harbourmaster Place IFSC Dublin, K8F1-D01, Ireland.

Rovnako môžete kedykoľvek odvolať súhlas vyjadrený v súvislosti s spracovaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov uvedených v tomto Vyhlásení.

Všetka komunikácia a opatrenia podniknuté spoločnosťou proti výkonu nižšie uvedených práv budú bezplatné. Ak sú však vaše žiadosti zjavne neoprávnené alebo nadmerné, najmä kvôli ich opakujúcemu sa charakteru, 3 spoločnosť vám môže účtovať poplatok s prihliadnutím na vzniknuté administratívne náklady, prípadne môže odmietnuť vyhovieť vašim požiadavkám.

Spoločnosť odpovie na žiadosti dotknutých osôb o práva uvedené v tomto oddiele čo najskôr, ako náhle dostane príslušnú žiadosť, a v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. Tento termín môže byť predĺžený o dva mesiace, ak je to potrebné, s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí.

 

1. Právo na prístup

Môžete od spoločnosti získať potvrdenie o tom, či sú vaše Osobné údaje spracovávané, a ak áno, získať prístup k Osobným údajom a informáciám poskytovaným podľa Článku 15 Nariadenia, okrem iného na: účel spracovávania a kategórie spracovaných Osobných údajov.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaní o existencii primeraných bezpečnostných opatrení pri prenose.

Ak je to potrebné, spoločnosť môže poskytnúť kópiu spracovávaných vašich Osobných údajov. V prípade ďalších kópií vám spoločnosť môže účtovať poplatok za primeranú cenu. Ak sa žiadosť podáva elektronicky, a pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť poskytne informácie v bežne používanom elektronickom formáte.

2. Právo na opravu

Môžete dostať od spoločnosti opravu akýchkoľvek nepresných Osobných údajov, napríklad s prihliadnutím na účely spracovania, jej integrácie, ak sú neúplné a poskytujú doplnkové Vyhlásenie.

 

3. Právo na vymazanie

Zrušenie vašich Osobných údajov môžete dosiahnuť pri existencii jedného z dôvodov uvedených v Článku 17 Nariadenia, okrem iného vtedy, keď už nie sú Osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo keď súhlas bol zrušený a neexistuje iný právny základ na spracovanie.

Upozorňujeme, že spoločnosť nemôže pokračovať v zrušení vašich Osobných údajov, ak je ich spracovanie nevyhnutné napríklad na splnenie zákonnej požiadavky z dôvodov verejného záujmu alebo na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku.

 

4. Právo na obmedzenie spracovávania

Obmedzenie spracovania vašich Osobných údajov môžete získať pri použití jednej z hypotéz stanovených v Článku 18 Nariadenia, okrem iného napríklad: v prípade sporu o presnosť spracovávania vašich Osobných údajov, alebo ak sú vaše osobné údaje potrebné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku, hoci spoločnosť už nemá nárok na spracovanie.

 

5. Právo na prenosnosť údajov

Ak sú vaše osobné údaje založené na súhlase alebo sú potrebné na vykonanie zmluvy alebo zmluvných opatrení a spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, môžete podľa Článku 20 Nariadenia:

 • požiadať o poskytnutie vami uvedených Osobných údajov,v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatizovaným zariadením (príklad: počítače a(alebo tablet);

 • preniesť svoje prijaté Osobné údaje inému spracovateľovi bez prekážok zo strany Spoločnosti.

Môžete tiež požiadať, aby boli vaše Osobné údaje prenesené spoločnosťou priamo inej osobe, ktorá je vlastníkom určeného spracovania, ak je to pre spoločnosť technicky možné. V takomto prípade zodpovedáte za poskytnutie presných informácií o novom dátovom spracovateľovi, ktorému chcete preniesť svoje Osobné údaje, pričom nám poskytnete písomné oprávnenie.

 

6. Právo na námietku

Pri spracovávaní Osobných údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku, keď je spracovávanie vykonávané na účely vykonania úlohy vo verejnom záujme alebo v záujme legitímneho záujmu kontrolóra (vrátane profilovania).

Ak sa rozhodnete uplatniť svoje právo na námietku opísané v tomto dokumente, spoločnosť sa zdrží ďalšieho spracovania vašich Osobných údajov, ak neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie (prevládajúce dôvody týkajúce sa záujmov, práv a slobôd dotknutej osoby) alebo ak je spracovanie potrebné na založenie, výkon alebo obhajobu na súde.

Ak sú však vaše Osobné údaje spracované na účely uvedenia na trh, máte právo kedykoľvek podať námietku proti tomuto spracovaniu vrátane profilovania, pokiaľ je to spojené s takýmto marketingom.

 

7. Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov

Bez ohľadu na vaše právo podniknúť akékoľvek iné správne alebo súdne kroky, ak sa domnievate, že vaše Osobné údaje boli kontrolórom údajov vykonané v rozpore s pravidlami a/alebo platnými právnymi predpismi, môžete navrhnúť sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu Osobných údajov podľa Článku 77 Nariadenia.

 

Ochrana vašich osobných údajov

Bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov je pre nás extrémne dôležitá. Keďže žiadny prenos údajov cez internet nemôže byť zaručený ako 100-percentne bezpečný, nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek údajov, ktoré nám odovzdáte, a osobné údaje prenášate na vlastné riziko. Snažíme sa používať a udržiavať primerané technické a organizačné opatrenia (vrátane odbornej prípravy a informovanosti zamestnancov) s cieľom chrániť pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním vašich osobných údajov vrátane neoprávneného zničenia, zmeny alebo sprístupnenia alebo prístupu.

 

Odkazy na iné webové stránky

Naša Webová stránka môže občas obsahovať odkazy na iné webové stránky. Ak otvárate odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, berte na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a neprijímame žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si skontrolujte tieto zásady.

Zásady používania súborov cookie


V tomto informačnom vyhlásení nájdete všeobecné vysvetlenia o tom, čo sú súbory cookie, ako ich používame, prečo ich používame a ako nám to umožňuje zlepšovať naše služby. Na zmenu svojich volieb alebo odvolanie súhlasu, ktorý ste vzhľadom na súbory cookie poskytli, kliknite tu.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača alebo zariadenia používateľa. Používajú sa na rôzne účely, napríklad aby vám umožnili efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si obľúbených webových stránok a všeobecné zlepšovanie používateľských skúseností pri prehliadaní.

 

Súbory cookie prvej strany

Súbory cookie prvej strany ukladá priamo webová stránka (alebo doména), ktorú navštevujete. Tieto súbory cookie vlastníkom webových stránok umožňujú získavať analytické údaje, zapamätať si jazykové nastavenia a vykonávať iné užitočné funkcie, ktoré zaisťujú dobrú používateľskú skúsenosť. Tieto súbory ukladá do vášho zariadenia doména intesasanpaololife.ie.

 

Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán vytvárajú domény iné ako webová stránka (alebo doména), ktorú navštevujete. Zvyčajne sa používajú na účely online reklám a na webovej stránke sú umiestnené prostredníctvom skriptu alebo značky. Tieto súbory cookie môžu do vášho zariadenia ukladať tretie strany, ako je napríklad google.com.

 

Trvalé súbory cookie a relačné súbory cookie

Niektoré súbory cookie sa odstránia okamžite po zatvorení prehliadača alebo krátko potom. Tieto sú známe ako relačné súbory cookie. Iné súbory cookie (napríklad sledovacie alebo overovacie súbory cookie) zostávajú v zariadení až do uplynutia ich platnosti alebo kým ich z prehliadača nevymažete. Tieto sú známe ako trvalé súbory cookie a umožniť nám zapamätať si o vás informácie ako o vracajúcom sa návštevníkovi.

 

Prečo používame súbory cookie?

Spoločnosť Intesa Sanpaolo Life dac používa súbory cookie, aby naše webové stránky fungovali alebo aby fungovali efektívnejšie, aby sme vám poskytovali lepšie skúsenosti online a sledovali výkonnosť webovej stránky.

S týmto cieľom používame rôzne kategórie súborov cookie.

 

Nevyhnutne potrebné cookies

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné a podporujú bezpečnostné a základné funkcie, ako je navigácia na stránke, voľby súborov cookie a prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Pomocou týchto súborov cookie môžeme napríklad zaznamenať váš súhlas. Súbory cookie môžeme vo vašom zariadení uložiť, ak sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky. Pre tento typ súborov cookie váš súhlas nepotrebujeme.

Názov

Doména/poskytovateľ

Platnosť/trvanie

Popis

laravel_session

Intesasanpaololife.ie

Relácia

HTTP cookie
Tento súbor cookie používajú vlastníci webových stránok interne pri nahrávaní alebo obnove obsahu webovej stránky. Je nevyhnutný pre fungovanie stránky.

isplife_gdpr

Intesasanpaololife.ie

6 mesiacov

HTTP cookie
Tento súbor cookie sa používa interne na webovej stránke s cieľom sledovať voľby používateľa týkajúce sa zásad používania súborov cookie.

 

Analytické súbory cookie

Súbory cookie používame na štatistické účely zamerané na anonymné získavanie informácií o tom, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Spoločnosť Intesa Sanpaolo Life dac môže tieto informácie použiť na zostavenie správ a analýzu zvyklostí prehliadania používateľov, aby mohla zlepšiť ich skúsenosti pri prehliadaní. Spoločnosť Intesa Sanpaolo Life dac napríklad používa Google Analytics na sledovanie štatistík anonymizovaného používania stránky. V rámci Google Analytics sa anonymizujú IP adresy. Google Analytics sa implementuje prostredníctvom Správcu značiek Google. Súbory cookie používané na analytické účely sú trvalé a neodstránia sa automaticky. Na ukladanie analytických súborov cookie do vášho zariadenia potrebujeme váš súhlas.

Názov

Doména/
poskytovateľ

Platnosť/trvanie

Popis

_ga

Intesasanpaololife.ie

2 roky

HTTP cookie
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

_gid

Intesasanpaololife.ie

1 deň

HTTP cookie
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

_gat

Intesasanpaololife.ie

1 deň

HTTP cookie
Používa ich služba Google Analytics s cieľom obmedziť mieru požiadaviek.

 

Správa súborov cookie na webovej stránke Intesa Sanpaolo Life

Súbory cookie môžete spravovať priamo na webovej stránke Intesa Sanpaolo Life, napríklad môžete kedykoľvek zmeniť svoje voľby alebo odvolať svoj súhlas kliknutím tu. kliknutím tu.

 

Správa súborov cookie v prehliadači

V prehliadači si môžete vybrať, či chcete súbory cookie prijímať alebo nie. Rôzne prehliadače majú k dispozícii rôzne ovládacie prvky, preto vám nižšie poskytujeme odkazy na pokyny od rôznych výrobcov, ako to dosiahnuť. Prehliadač vám vo všeobecnosti ponúkne možnosť, či chcete prijímať, zamietať alebo odstraňovať súbory cookie vždy, len tie od poskytovateľov, ktoré používajú vlastníci webových stránok (súbory cookie tretích strán), alebo tie z konkrétnych webových stránok (súbory cookie prvej strany). Ak to však spravíte, niektoré voľby možno budete musieť upraviť ručne po každej návšteve stránky, inak nemusia niektoré služby a funkcie fungovať.

 

 

Tieto zásady používania súborov cookie sú súčasťou nášho celkového vyhlásenia o ochrane údajov. Ďalšie informácie teda nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov.